2023 onwards
Fr Salvin Augustine SJ
2020 -2023
Fr P.T. Joseph, S.J
2014 - 2020
Fr. Devassy Paul, SJ.
2013 - 2014
Fr K.P. Mathew S.J
2000 - 2013
Fr Varghese Anikuzhy S.J.
1997 - 2000
Fr Kuruvila Cherian SJ.
1994 - 1997
Fr. Mani Manimala S.J.
1987 -1994
Fr Philip Thayil, SJ.
1983 -1987
Fr Varghese Anikuzhy S.J.
1976 -1983
Fr C.P.Varkey S.J.
1973 -1976
Fr. Maurice Stanford
1971 -1973
Fr A.E. Makil S.J.
1965 -1971
Fr Kuncheria Ettuparayil S.J.
1964 -1965
Fr John Kunjaparambil S.J.
1964 -1965
Fr. Thomas Anthraper S.J
1963 -1964
Fr Antony Vachaparambil S.J
1962 -1963
Fr. P.C. Antony S.J.
1961 -1962
Fr. K.V. John S.J.

footer_logo

Sreekariyam P. O., Thiruvananthapuram - 695017, Kerala, India
+91 8089761985 (Office), 2598585, 2590380
388486