Director/Principal
Rev Fr Devassy Paul SJ  
President: 
Dr C V Ram Mohan (1985)   
Vice President:  
Jacob Mathan (1974) 
Secretary: 
Manu Govind (1992)
Joint Secretary: 
Vimal Mohan (2005)
Sharath Krishnan (2000)
Treasurer: 
Nikhil Raj (2005)
Ex. Committee Members :
Aravind J J  (2008)
Anand F (1996)
Pradeep P Suthan (1985)
Prabodh M Das (1993)
Ram Prakash  (1977)
Kishore S (1983)
Vijay Shankar (1999)
Akhil Nair (2013)
Krishnan Unni (2011)

footer_logo

Sreekariyam P. O., Thiruvananthapuram - 695017, Kerala, India
+91 8089761985 (Office), 2598585, 2590380
287265