Director/Principal
Rev Fr P. T. Joseph, SJ.  
President: 
Dr. C V Ram Mohan (1985)   
Vice President:  
Jacob Mathan (1974) 
Secretary: 
Manu Govind (1992)
Joint Secretary: 
Renjith R (1994)
Sharath Krishnan (2000)
Treasurer: 
Nikhil Raj (2005)
Ex. Committee Members :
Ranjan Kanthy (1969)
Pradeep Kumar (1974)
Roy Thomas (1977)
Santosh Sivan (1978)
Prabodh Das (1993)
Krishnan Unni (2011)
Akhil P Nair (2012)
Nikhil Jose (2014)

footer_logo

Sreekariyam P. O., Thiruvananthapuram - 695017, Kerala, India
+91 8089761985 (Office), 2598585, 2590380
287226